• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Doelgroep

Wij richten ons op jongeren van 12 tot 23 jaar. Het betreft jongeren die vastgelopen zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en die om diverse redenen voor korte of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Hieraan kunnen zowel kindfactoren als systeemfactoren ten grondslag liggen. Het kan gaan om jongeren die een ontwikkelingsstoornis hebben, emotionele of gedragsproblemen hebben, getraumatiseerd zijn of een combinatie van deze factoren. De jongeren hebben vaak problemen op school of schooluitval en ervaren ook moeite in de omgang met hun kerngezin, andere volwassenen en/of leeftijdsgenoten.

De problemen kunnen zijn ontstaan vanuit een ontwikkelingsstoornis, maar kunnen ook het gevolg zijn van een onveilige leefomgeving van de jongere. Als gevolg hiervan is schade opgelopen. Ons woonaanbod is hierdoor altijd gecombineerd met een behandelaanbod voor de jeugdigen én hun kerngezin. Afhankelijk van het individuele perspectief van de jongere is het doel terugkeer naar de thuissituatie of begeleiden naar een vorm van zelfstandigheid passend binnen de eigen mogelijkheden. De jongere kan in Villa Regia profiteren van een leefklimaat dat gericht is op het bieden van nabijheid en veiligheid en waarbij zij zoveel mogelijk deel uitmaken van de samenleving. Belangrijk is de eigen motivatie van de jongere om op Villa Regia te komen wonen en het openstaan voor het betrekken van zijn gezinssysteem waar mogelijk.

In Villa Regia zullen de sociotherapeuten de dagelijkse begeleiding op zich nemen en is de regiebehandelaar een ervaren GZ psycholoog / psychotherapeut, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Initiatiefneemster Ilse van Schaik is de behandelcoördinator.

 

Woon-behandelplekken

Wij willen een vertrouwde omgeving bieden, met warme betrokkenheid en aandacht voor de jongeren. Een respectvolle omgeving waar de jongere zich thuis kan voelen en waar behandeling mogelijk is. Daarbij streven we ernaar dat de jongere middels activiteiten tot ontplooiing kan komen en groei vanzelfsprekend wordt. Sport, spel en gezonde voeding vormen de basis voor een fysieke gezondheid. Voor de jongeren die bij de Villa komen wonen is het van belang dat ze zichzelf mogen zijn, met hun sterke én hun minder sterke kanten. De jongere wordt gezien en gehoord, waarbij we ons samen richten op een goed toekomst. Op de groep willen we zoveel mogelijk de huiselijke sfeer creëren. Dit betekent dat het mogelijk is dat een vriendin een keer blijft eten en dat een ouder langs komt. In de Villa zijn familieleden of andere belangrijke personen voor de jongere van harte welkom. We willen gastvrijheid uitdragen en mogelijk maken.

In Villa Regia zijn zes tot acht woon-behandelplekken beschikbaar. Door de combinatie van opvang in een kleinschalige, warme setting met daarbij behandeling door specialisten, bieden wij deze jongeren de mogelijkheid om tot zichzelf te komen en ontspanning te ervaren. De leefomgeving van Villa Regia wordt gekenmerkt door nabijheid en rust, waarbij het normale leven centraal staat. De Villa staat langs de hoofdweg van het dorp Leersum, aan de bosrand van de Utrechtse Heuvelrug. De jongeren kunnen profiteren van de dorpse setting in een natuurrijke omgeving, maar kunnen ook makkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer naar de grotere plaatsen in de regio.

De sociotherapeuten stimuleren de jongeren om gezond te leven en te eten, zich aan te sluiten bij een sportvereniging en helpen onderzoeken of een bijbaantje haalbaar is. De sociotherapeuten geven dit heel bewust vorm en richten zich op een prettige samenwerking met de jongere, waarvan de jongere kan leren en profiteren. Vanuit onze visie streven wij naar omgang met de jongeren, waarbij de nadruk niet op het beheersen van ongewenst gedrag ligt, maar op ruimte voor ontwikkeling.

 

Crisisopvang

Soms kunnen problemen thuis ineens heel groot zijn. De thuissituatie escaleert zodanig dat een kind acuut uit huis geplaatst moet worden om te zorgen dat de situatie kan de-escaleren en de jeugdige op een veilige plek tot rust kan komen. In Villa Regia zijn maximaal vier crisisplaatsen beschikbaar.

Bij een crisisplaatsing is het primaire doel dat de jeugdige de basisbehoeften ontvangt in een veilige omgeving. Daarnaast is het van belang dat de jeugdige zijn ervaringen kan delen met andere mensen en hulp ontvangt bij het verwerken van de situatie. De jongere woont in deze situatie een korte periode van maximaal vier weken in Villa Regia. Tijdens deze vier weken wordt er intensief geobserveerd door de betrokken professionals en overlegd met andere betrokken in het netwerk van de jongere. In deze periode wordt er samen met de jongere en het kerngezin gekeken wat er nodig is voor een positieve ontwikkeling van de jongere. Wanneer de crisisplaatsing ten einde is, wordt in een gesprek naar allen die direct bij de jongere betrokken zijn geadviseerd welk vervolgtraject passend en ondersteunend kan zijn.

 

Behandeling

Onze doelgroep omvat veelal jongeren voor wie behandeling zeer ondersteunend kan zijn. Jongeren zijn bekend met een ontwikkelingsstoornis, hebben emotionele of gedragsproblemen, zijn getraumatiseerd of hebben te kampen met een combinatie van deze factoren. De jongeren hebben vaak problemen op school of schooluitval en kennen ook problemen in de omgang met hun kerngezin, andere volwassenen en/of leeftijdsgenoten.

Behandeling en de dagelijkse begeleiding in Villa Regia wordt geboden door de sociotherapeuten van de groep. De sociotherapeuten worden aangestuurd door de behandelcoördinator, waarbij zij zich richten op het creëren van een positief leef- en behandelklimaat op de groep. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het behandelbeleid ten aanzien van de jongere. De regiebehandelaar zal individuele behandelingen van de jongeren op zich nemen indien geïndiceerd. De behandeling wordt vormgegeven vanuit een positieve benadering, waarbij er oplossingsgericht gewerkt wordt en gebruik wordt gemaakt van cognitieve gedragsbenadering. Er is een nauwe samenwerking met het kerngezin, vanuit het gedachtegoed van de contextuele benadering.

Wanneer een jongere wordt aangemeld door ouders, gezinsvoogd of consulent gaat er een kennismakingsprocedure van start, waarbij wordt vastgesteld of Villa Regia voor deze jongere de passende woon-behandelplek is. Uitgangspunt hierbij is dat het wonen en leven in en vanuit Villa Regia veilig, prettig en succesvol kan zijn. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u op de pagina ‘Aanmelding’ op onze site.Kerngezin

Het betrekken van het kerngezin maakt een belangrijk deel uit van onze behandeling. Vanuit onze visie is familie van grote betekenisvol voor ieder mens. Het is voor de ontwikkeling van de jongere van belang dat hij zicht heeft op zijn gezin van herkomst. Welke gezinsleden zijn betekenisvol, op welke wijze verbindt de jongere zich met deze personen (en omgekeerd), hoe zitten de onderlinge relaties in elkaar? In Villa Regia werken we met visuele hulpmiddelen, zoals Duplo-poppetjes, om de onderlinge relaties te verhelderen en het probleem van de jongere letterlijk op tafel te krijgen.

Het kerngezin mag een plek krijgen in het leven van de jongere in de Villa. Ouders, broers en zussen hebben mogelijk behoefte aan gesprekken over de problematiek van hun kind, broer of zus. Soms is de relatie verstoord en/of willen ouders, broers en zussen de relatie verstevigen of meer positief vormgeven. Onze behandelaren kunnen hen daarbij ondersteunen en bieden begeleiding. We gaan ten allen tijde op zoek naar een nieuwe vorm van samenwerking tussen de jongere en zijn kerngezin.